Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO „Lato, lato, lato czeka”

Cele konkursu:
– pobudzenie zainteresowania pięknem otaczającej przyrody,
– rozwijanie i kształtowanie wyobraźni plastycznej,
– rozwój i prezentacja talentów plastycznych,
– promocja walorów przyrodniczych i krajobrazowych środowiska lokalnego.
Założenia organizacyjne:
1. Konkurs skierowany jest do przedszkolaków i uczniów klas I-III.
2. Prace mogą być wykonane w technikach: kredka, pastele suche, pastele olejne, farba plakatowa, akwarela, tempera. Prace powinny być wykonane na papierze typu brystol w formacie A3 lub A4.
3. Tematyka prac powinna obejmować ujęcie tematu, z wykorzystaniem letnich barw fauny i flory np. pejzaży, środowisk przyrodniczych, zwierząt, ptaków, pojedynczych egzemplarzy roślinnych.
Ocena prac konkursowych:
1. Komisja Konkursowa, powołana przez Organizatora, rozstrzygnie Konkurs, wyłaniając laureatów trzech pierwszych miejsc w poszczególnych kategoriach.
2. Dopuszcza się przyznanie wyróżnień.
3. Laureaci otrzymują nagrody rzeczowe oraz dyplomy.
4. Wszyscy uczestnicy konkursu otrzymają pamiątkowe dyplomy.
5. Kryteria oceny:
– dobór tematyki
– estetyka i jakość wykonania
– stopień trudności
– wrażenie artystyczne
6. Prace należy składać do wychowawców, do 13. 06. 2022 r.
Ogłoszenie wyników:
1. Informacja o rozstrzygnięciu Konkursu i wyłonieniu laureatów nastąpi poprzez zamieszczenie ogłoszenia na stronie internetowej szkoły a wręczenie dyplomów i nagród podczas apelu w szkole.