Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Świetlica

KARTA ZAPISU DZIECKA DO ŚWIETLICY SZKOLNEJ W SZKOLE PODSTAWOWEJ IM. MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO W ZAGÓRZU

Upoważnienie do odbioru dziecka ze świetlicy

Upoważnienie do odbioru przez osobę niepełnoletnią

Upoważnienie jednorazowe do odbioru dziecka ze świetlicy

Zaświadczenie o zatrudnieniu

Zgoda na samodzielny powrót dziecka

Zadaniem świetlicy jest zapewnienie uczniom opieki przed i po lekcjach w bezpiecznym i miłym otoczeniu. Świetlica stwarza warunki do zabawy, wypoczynku, relaksu, odrobienia zadań domowych oraz wzbogacenia swoich wiadomości, umiejętności a także do zapewnienia wszechstronnego rozwoju wychowanków. Świetlica jest miejscem gdzie ważna jest inicjatywa uczniów, zabawa własna, samokształcenie i samowychowanie. Wychowawcy podążają za uczniem, proponując mu jednocześnie aktywności, w których będzie miał możliwość uczestniczyć. Praca na świetlicy opiera się o zasadę dobrowolności, wedle której uczeń ma swobodę wyboru aktywności z zachowaniem przestrzegania Regulaminu Świetlicy. Uczniowie mają możliwość współdecydowania o zasadach panujących na świetlicy, jej planie pracy a także innych ważnych dla świetlicy sprawach. W miarę możliwości organizacyjnych uczniowie spędzają czas na świeżym powietrzu.

 Cele:

 1. Zapewnienie uczniom bezpiecznej przestrzeni (zarówno fizycznej, psychicznej  jak
  i czasowej) do  zabawy, odpoczynku i nauki.
 2. Przygotowanie ucznia do samodzielności, zachęcanie do wykazywania inicjatywy
   i współdecydowania o sprawach świetlicy.
 3. Wzmacnianie postawy twórczej.
 4. Propagowania zdrowego stylu życia, kształtowanie właściwych nawyków.
 5. Wzmacnianie poczucia wspólnoty regionalnej, narodowej, europejskiej.
 6. Identyfikowanie, poszerzanie i rozwijanie zainteresowań uczniów.
 7. Pomoc w odkrywaniu własnych możliwości predyspozycji i talentów.
 8. Nauka współpracy i budowanie prawidłowych relacji interpersonalnych.

Ramowy plan dnia

Regulamin Korzystania ze Świetlicy

 • Ś wietlica jest czynna codziennie od poniedziałku do piątku w dniach w których odbywają się zajęcia w szkole.
 • W świetlicy obowiązuje obuwie zamienne.
 • dziemy do świetlicy prosto po lekcjach.
 • E stetyczny wygląd i dbałość o higienę osobistą to nasz obowiązek.
 • T ornistry pozostawiamy w wyznaczonym do tego miejscu.
 • L ubimy porządek i czystość.
 • I nformujemy o wyjściu ze świetlicy i szkoły.
 • C hcemy chętnie pełnić dyżury.
 • A bsolutnie nie ruszamy cudzych rzeczy.
 • J esteśmy kulturalni.
 • A ktywnie uczestniczymy w niesieniu pomocy młodszym koleżankom i kolegom.
 • K ażdy przestrzega zasad bezpieczeństwa podczas zabaw w sali i na powietrzu.
 • D bamy o piękny język polski.
 • O buwie i ubranie wierzchnie zostawiamy w szatni.
 • M usimy przestrzegać regulaminu świetlicy aby wszystkim, którzy z niej korzystają było dobrze.

ROCZNY PLAN PRACY ŚWIETLICY SZKOLNEJ W ROKU SZKOLNYM 2023/2024