Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Biblioteka

PLAN I REGULAMIN PRACY BIBLIOTEKI SZKOLNEJ 

ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZAGÓRZU

W ROKU SZKOLNYM 2023/2024

„Książki są jak okręty myśli żeglujące po oceanach czasu, troskliwie niosące swój drogocenny ładunek z pokolenia w pokolenie”

                                                                            Franciszek Bacon

Biblioteka szkolna stanowi dla uczniów i nauczycieli centrum informacji, daje możliwość rozwijania zainteresowań i samokształcenia.
Użytkownikami naszej biblioteki są uczniowie, nauczyciele, pracownicy i absolwenci szkoły.

Biblioteka oferuje czytelnikom księgozbiór liczący ponad 4 tys. woluminów i zaprasza do odwiedzin od poniedziałku do piątku.

1.GODZNY OTWARCIA BIBLIOTEKI:

PONIEDZIAŁEK      10.45 – 12.45

WTOREK                    9.40 – 13.40

ŚRODA                         8.00 –  12.45

CZWARTEK              10.30 –  14.30

PIĄTEK                       8.00 – 12.45

.

AKTUALNOŚCI BIBLIOTECZNE

2. REGULAMIN BIBLIOTEKI I CZYTELNI ZESPOŁU SZKOLNO – PRZEDSZKOLNEGO W ZAGÓRZU

ZASADY OGÓLNE

1.Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni

pracownicy szkoły.

2. Dni i godziny pracy biblioteki szkolnej są określane na początku roku

szkolnego oraz podawane do wiadomości wszystkich zainteresowanych.

3. Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów korzystać można wypożyczając je do domu, czytając lub przeglądając na miejscu, bądź wypożyczając  do wykorzystania w czasie zajęć lekcyjnych.

4. Użytkownicy zobowiązani są:

· dbać o wykorzystywane materiały, chronić je przed zniszczeniem i zagubieniem

· nie wynosić z biblioteki bez wiedzy bibliotekarza żadnych książek,

czasopism ani innych materiałów,

· materiały wypożyczone do domu lub na zajęcia zwracać w ustalonym

terminie,

5. W bibliotece należy zachować ciszę.

6. Do biblioteki nie wolno wnosić jedzenia i picia.

7. Użytkowników obowiązuje dbałość o wyposażenie biblioteki.

8. Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z jej regulaminem oraz przestrzegać go

9. Wypożyczone książki można przetrzymywać 1 miesiąc, termin można przedłużyć za zgodą nauczyciela bibliotekarza.

10. W przypadku zagubienia książki należy odkupić pozycję taką samą lub o podobnej tematyce oraz w tej samej cenie.

11.Za rzeczy pozostawione biblioteka nie ponosi odpowiedzialności

ZASADY KORZYSTANIA Z WYPOŻYCZALNI

1. Uczniowie wypożyczają potrzebne im książki na okres nie dłuższy niż 1 miesiąc. Bibliotekarz ma prawo skrócić lub wydłużyć ten okres kierując się zapotrzebowaniem na określoną pozycję.

2. Przeczytane książki powinny być niezwłocznie zwrócone do biblioteki, aby mogli korzystać z nich inni czytelnicy.

3. W przypadku rażącego niedotrzymania terminu zwrotu następuje wstrzymanie wypożyczeń i zgłoszenie do wychowawcy klasy.

4. Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.

5. Użytkownik, który zgubi lub zniszczy książkę bądź inny wypożyczony

materiał, musi odkupić taką samą pozycję lub inną wskazaną przez bibliotekarza.

6. Czytelnicy (uczniowie, nauczyciele, inni pracownicy szkoły) opuszczający

szkołę zobowiązani są do zwrotu wszystkich pozycji wypożyczonych z biblioteki.

ZASADY KORZYSTANIA Z CZYTELNI

1. Czytelnia jest miejscem samokształcenia uczniów i nauczycieli.

2. Czytelnia jest miejscem gdzie obowiązuje cisza.

3. Czytelnik jest zobowiązany do zgłoszenia się do nauczyciela bibliotekarza i wpisania się do zeszytu obecności przed skorzystaniem z czytelni, przy pierwszej wizycie w czytelni czytelnik zobowiązany jest do zapoznania się z regulaminem i jego akceptacji.

4.Czytelnia jest czynna w czasie pracy biblioteki.

5. W czasie korzystania z czytelni zabrania się spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.

6. Czytelnik odpowiada osobiście za książki i czasopismo z których korzysta.

7. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin.

8. Książek i czasopism nie wolno niszczyć, a zauważone uszkodzenia zgłasza się bibliotekarzowi.

9. Materiały do czytelni wydaje bibliotekarz

10.Prowadzenie zajęć dydaktycznych w czytelni bez uzgodnienia jest zabronione.

11. Przeczytane książki należy odkładać na miejsce.

12. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni

ZASADY KORZYSTANIA ZE STANOWISKA KOMPUTEROWEGO

1. Stanowiska komputerowe w bibliotece służą do:

· korzystania z Internetu jako źródła informacji gromadzonych w celach edukacyjnych,

· przeglądania programów multimedialnych,

· przygotowywania prac z wykorzystaniem oprogramowania zainstalowanego na komputerach.

2. Z komputera mogą nieodpłatnie korzystać wszyscy uczniowie i pracownicy szkoły   w godzinach pracy biblioteki szkolnej.

3. Z komputerów nie można korzystać podczas przerw lekcyjnych.

4. Podczas korzystania z komputerów obowiązuje cisza (zgodnie z regulaminem czytelni).

5.Nie można wykorzystywać komputera do czatów, wysyłania SMS-ów, gier komputerowych korzystania z portali społecznościowych.

6. Podczas korzystania z komputerów zabrania się spożywania posiłków i picia napojów.

7. Komputery włącza i wyłącza bibliotekarz.

8. Praca przy komputerze jest możliwa po otrzymaniu zgody nauczyciela bibliotekarza.

Przed rozpoczęciem pracy należy wpisać się do zeszytu czytelni (data, nazwisko, imię, klasa, cel korzystania). Użytkownicy zobowiązania są do zapoznania się z regulaminem  i zaakceptowania go.

9.Jednorazowo z komputera można korzystać do 1 godziny (istnieje możliwość dłuższej pracy, jeżeli są wolne stanowiska). Przy stanowisku komputerowym mogą znajdować się maksymalnie dwie osoby.

10. NIE WOLNO ZMIENIAĆ USTAWIEŃ KOMPUTERA. NIE WOLNO! wgrywać własnych programów, kasować zainstalowanych; zapisywać dokumentów na dysku twardym.

11.NIE WOLNO! wykonywać żadnych połączeń technicznych bez zgody nauczyciela (np. włączać i rozłączać kabli zasilających).

W przypadku stwierdzenia naruszenia obowiązujących zasad, nauczyciel bibliotekarz ma prawo do natychmiastowego przerwania pracy użytkownika.

12.Za wszelkie mechaniczne uszkodzenia sprzętu komputerowego i oprogramowania odpowiada finansowo użytkownik. Jeśli jest niepełnoletni, wówczas odpowiedzialność ponoszą rodzice.

13.Użytkowanie sprzętu komputerowego jest możliwe tylko za zgodą nauczyciela.

Zabrania się posługiwania własnymi płytami CD bez konsultacji z nauczycielem bibliotekarzem.

14.Obowiązuje zakaz zapisywania plików i folderów w pamięci komputera. Wyszukane informacje lub przygotowane prace użytkownik zapisuje na własnym nośniku

15.Zabronione jest wykonywanie czynności naruszających prawa autorskie twórców lub dystrybutorów oprogramowania i danych.

16. Wszelkie uszkodzenia lub nieprawidłowości w pracy komputera należy zgłaszać bibliotekarzowi. Nie wolno podejmować prób ich naprawienia na własną rękę.

17.Za naruszenie regulaminu grozi zakaz korzystania ze stanowiska komputerowego na okres wskazany przez nauczyciela-bibliotekarza (najczęściej do końca roku szkolnego).

3. PLAN PRACY BIBLIOTEKI  SZKOLNEJ ZESPOŁU SZKOLNO-PRZEDSZKOLNEGO W ZAGÓRZU ROK SZKOLNY 2023/2024

BIBLIOTEKARZ: ROBERT SZYMURA

PRACA PEDAGOGICZNA.

1. Rozwijanie kultury czytelniczej:

• prowadzenie indywidualnych rozmów z czytelnikami na temat przeczytanych książek,

• pomoc uczniom przygotowującym się do konkursów przedmiotowych,

• rozwijanie zainteresowań literaturą popularnonaukową,

• organizacja zajęć bibliotecznych (spotkanie czytelnicze z rodzicami-rodzice czytają dzieciom, gazetki promujące książki, kącik czytelniczy, codzienne 10 minutowe czytanie dzieciom na pierwszej lekcji, pasowanie na czytelnika uczniów I klasy, codzienne czytanie grupie świetlicowej

• zachęcanie uczniów do udziału w imprezach czytelniczych(„półka wędrujących książek”, akcja „Ogólnopolski Dzień Głośnego Czytania”, Ogólnopolski Konkurs promujący czytanie ”CzytaMy” program Ratownicy Czytelnictwa”, comiesięczna recenzja wybranej książki na stronie internetowej szkoły)

• udzielanie pomocy, informacji, korzystającym ze zbiorów uczniom i nauczycielom,

• współpraca z nauczycielami podczas organizowania konkursów i uroczystości szkolnych,

• współpraca z wychowawcami klas w poznawaniu uczniów i ich aktywności czytelniczej, informowanie o możliwości korzystania z zasobów bibliotek cyfrowych (uwolnij książkę dla Przedszkolaka).

2. Organizacja konkursów szkolnych (konkurs literacki i plastyczny, na najlepszego czytelnika i najlepiej czytającą klasę, konkurs pięknego czytania, plebiscyt na bestseller książkowy

3. Organizacja wystawek i gazetek bibliotecznych promujących książkę, czytelnictwo i bibliotekę.

Współpracy z Biblioteką Publiczną w Niepołomicach – promocja wydarzeń kulturalnych  i czytelniczych wśród uczniów, wyjazd do biblioteki w celu zapoznania się z jej ofertą, udział w warsztatach, spotkanie z autorami książek.

Zbiórka książek dla dzieci ze Szpitala Dziecięcego w Krakowie.

Spotkania poetyckie zorganizowane dla pensjonariuszy Domu Pomocy Społecznej   w Staniątkach.

4. Udostępnianie zbiorów, wypożyczanie zbiorów, pomoc w wyborze literatury (sukcesywne uzupełnianie księgozbioru o ciekawe tytuły).