Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Szkolny Klub Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  
Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariatu działa w naszej szkole od stycznia 2016 roku. Jego członkami są uczniowie klas IV-VIII pod kierunkiem p. Agnieszki Frąś zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu co roku organizowane są zbiórki i akcje charytatywne. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: akcja „Góra Grosza”, „Adopcja serca”, zbiórka karmy dla zwierząt z krakowskiego schroniska,  Pola Nadziei – zbiórka dla Hospicjum św. Łazarza, „Marzycielska poczta”- wysyłanie listów z życzeniami świątecznymi do chorych dzieci, akcja „Szkoło Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego. Nasi wolontariusze odwiedzają również Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach dwa razy w roku    z świątecznym programem okolicznościowym.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

„ Człowiek nie jest stworzony na łzy i uśmiechy, ale dla dobra bliźnich swoich, ludzi.”

A. Mickiewicz

I. Postanowienia ogólne.

1.Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

4. SKW jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na osoby wyrażające chęć pomocy innym.

5. Opiekę nad Klubem sprawuje opiekun, który nadzorują ich pracę.

6. Rada Wolontariatu może pełnić funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

II. Cele i sposoby działania.

-zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym,

-rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności,

-wspieranie inicjatyw uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

-promocja idei wolontariatu w szkole poprzez organizowanie akcji charytatywnych.

III. Członkowie.

1. Wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć bezinteresownej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym, która zadeklaruje chęć przynależności do Klubu.

2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Klubu okazuje zgodę od rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wolontariusz ma prawo do:

-zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

-wypowiedzenia członkostwa w Klubie w dowolnym czasie,

-promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

-uczestnictwa w spotkaniach SKW,

-aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

-wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

5.Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

IV. Struktura Klubu Wolontariusza.

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi nauczyciel-opiekun wolontariatu.

2.Opiekun wolontariatu podejmuje współpracę z Dyrektorem, opiekunem samorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz może angażować ich w działania wolontariatu.

3.Opiekun ustala harmonogram pracy, terminy spotkań, monitoruje działania wolontariuszy oraz nawiązuje współpracę z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

4.Opiekunowie SKW i SU wyznaczają spośród Zarządu Samorządu Uczniowskiego Radę Wolontariatu, która pomaga nadzorować przebieg akcji charytatywnych.

5.Liderzy są w stałym kontakcie z koordynatorem i zgłaszają mu wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

V. Obszary działania.

Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego.

Formy działania SKW:

a. organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym,

b. organizacja akcji „Góra Grosza”,

c. współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr św.Michała Anioła (akcja „Adopcja serca”)

d. współpraca z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie (akcja „Pola nadziei”),

e. współpraca z fundacją „Pomóż i Ty” (sprzedaż cegiełęk),

f. pomoc na rzecz schroniska dla zwierząt,

g. współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Staniątkach,

h. pisanie kartek i listów do chorych dzieci w całej Polsce („akcja Marzycielska Poczta”),

i. bieżące działania wynikające w trakcie roku szkolnego.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała koordynatora (pozytywna uwaga z zachowania).

2. Pochwała Dyrektora Szkoły na apelu na koniec roku (dyplomy i nagrody książkowe).

3.Wpis na świadectwie ukończenia Szkoły Podstawowej uzyskuje uczeń, który przez 3 lata nauki bierze udział w min. 3 różnych akcjach pozaszkolnych oraz systematycznie w każdym roku nauki uczestniczy w min. 4 różnych akcjach szkolnych.

VII. Postanowienia końcowe

1.Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2.Działalność wolontariuszy jest na bieżąco zapisywana na Karcie Aktywności Pracy Wolontariusza.

3.Wolontariusze obchodzą Dzień Wolontariusza 5 grudnia. W tym dniu przygotowują krótki apel propagujący idee wolontariatu.

Opiekun SKW

Agnieszka Frąś

Zmiana wielkości czcionki
Zmiana kontrastu