Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Szkolny Klub Wolontariatu

„Człowiek jest wielki nie przez to,
 co ma, nie przez to, kim jest,
lecz przez to, czym dzieli się z innymi”  
Jan Paweł II

Szkolny Klub Wolontariatu działa w naszej szkole od stycznia 2016 rokuJego członkami są uczniowie klas IV-VIII zainteresowani ideą wolontariatu (łac. voluntarius – dobrowolny), czyli bezinteresownego niesienia pomocy ludziom potrzebującym.

W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu co roku organizowane są zbiórki i akcje charytatywne. Przed nami kolejne wyzwania i działania na rzecz niesienia bezinteresownej pomocy: akcja „Góra Grosza”, „Adopcja serca- Gwiazdka dla Navelie”, zbiórka karmy dla zwierząt z krakowskiego schroniska,  Pola Nadziei – zbiórka dla Hospicjum św. Łazarza, akcja „Szkoło Pomóż i Ty” – sprzedaż cegiełek, z których dochód przeznaczony jest na zakup sprzętu rehabilitacyjnego oraz sprzedaż świątecznych kartek. Nasi wolontariusze odwiedzają również Dom Pomocy Społecznej w Staniątkach dwa razy w roku ze świątecznym programem okolicznościowym.

Regulamin Szkolnego Klubu Wolontariatu

w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Zagórzu 

I. Postanowienia ogólne.

1. Wolontariat to bezpłatna, dobrowolna i świadoma działalność wykraczająca poza relacje rodzinno- koleżeńsko-przyjacielskie.

2. Wolontariusz to osoba pracująca na zasadzie wolontariatu.

3. Szkolny Klub Wolontariatu jest formą pomocy osobom i instytucjom potrzebującym.

4. SKW jest grupą działającą bezpłatnie i otwartą na osoby wyrażające chęć pomocy innym.

5. Opiekę nad Klubem sprawują opiekunowie, którzy nadzorują ich pracę.

6. Rada Wolontariatu może pełnić funkcję społecznego organu szkoły, który wybiera, opiniuje oferty działań, diagnozuje potrzeby społeczne w środowisku szkolnym lub otoczeniu szkoły.

II. Cele i sposoby działania.

-zapoznanie uczniów z ideą wolontariatu oraz zaangażowanie ich w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym,

-rozwijanie wśród młodzieży szkolnej postawy wrażliwości na potrzeby innych, zaangażowania, życzliwości i bezinteresowności,

-wspieranie inicjatyw uczniów na rzecz środowiska szkolnego i lokalnego,

-promocja idei wolontariatu w szkole poprzez organizowanie akcji charytatywnych.

III. Członkowie.

1. Wolontariuszem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każda osoba wyrażająca chęć bezinteresownej pomocy osobom i instytucjom potrzebującym, która zadeklaruje chęć przynależności do Klubu.

2. Uczeń niepełnoletni przed przystąpieniem do Klubu okazuje zgodę od rodzica/opiekuna prawnego.

3. Wolontariusz ma prawo do:

-zgłaszanie własnych inicjatyw oraz pomysłów,

-wypowiedzenia członkostwa w Klubie w dowolnym czasie,

-promocji idei wolontariatu w szkole i swoim otoczeniu.

4. Wolontariusz ma obowiązek:

-uczestnictwa w spotkaniach SKW,

-aktywnego angażowania się w działania związane z wolontariatem,

-wywiązywania się z podjętych obowiązków najlepiej, jak potrafi.

5.Członkowie Klubu mogą podejmować pracę w wymiarze, który nie utrudni im nauki                  i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.

IV. Struktura Klubu Wolontariatu.

1. Na czele Klubu Wolontariusza stoi dwóch nauczycieli-opiekunów wolontariatu.

2.Opiekunowie wolontariatu podejmują współpracę z Dyrektorem, opiekunamisamorządu, wychowawcami i pozostałymi nauczycielami oraz mogą angażować ich w działania wolontariatu.

3.Opiekunowie ustalają harmonogram pracy, terminy spotkań, monitorują działania wolontariuszy oraz nawiązują współpracę z instytucjami potrzebującymi wsparcia.

4.Zarząd Samorządu Uczniowskiego tworzy Radę Wolontariatu, która pomaga nadzorować przebieg akcji charytatywnych.

5.Rada Wolontariatu jest w stałym kontakcie z opiekunami oraz zgłasza im wszystkie problemy związane z wykonywaną pracą.

V. Obszary działania.

Aktywność uczniów uczestniczących w wolontariacie dotyczy dwóch obszarów: środowiska szkolnego i środowiska pozaszkolnego.

Formy działania SKW:

a. organizowanie pomocy koleżeńskiej w środowisku szkolnym

b. organizacja akcji „Góra Grosza”,

c. współpraca ze Zgromadzeniem Sióstr św.Michała Anioła (akcja „Adopcja serca”)

d. współpraca z Hospicjum św. Łazarza w Krakowie (akcja „Pola nadziei”),

e. współpraca z fundacją „Pomóż i Ty” (sprzedaż cegiełek),

f. pomoc na rzecz schroniska dla zwierząt,

g. współpraca z Domem Pomocy Społecznej w Staniątkach,

h. sprzedaż świątecznych kartek (wsparcie fundacji Alma Spei),

i. bieżące działania/akcje wynikające z inicjatywy wolontariuszy.

VI. Nagradzanie wolontariuszy

1. Pochwała opiekuna (pozytywna uwaga z zachowania).

2. Pochwała Dyrektora Szkoły na apelu na koniec roku (dyplomy i nagrody książkowe).

3. Wolontariusz na bieżąco otrzymuje punkty za regularną i systematyczną pracę woluntarystyczną w SKW.

4. Wpis na świadectwie otrzymują wolontariusze, którzy zdobędą, co najmniej 50punktów za prace społeczne w ciągu roku szkolnego.

5. Wolontariusz ewidencjonuje swoje działania na karcie aktywności pracywolontariusza. Po wywiązaniu się z zadania ma obowiązek zgłosić się do opiekuna wolontariatu po potwierdzenie. Jeśli zadania koordynował inny nauczyciel, należy jego poprosić o potwierdzenie udziału w akcji.

6. Punktowa ocena prac wolontariusza:• 20 p. za zaproponowanie i przeprowadzenie akcji zewnętrznej,• 15 p. (jednorazowo na półrocze) za podjęcie się wykonywania zadania cyklicznego (półrocze, rok) np. czytanie uczniom młodszym, pomoc w odrabianiu lekcji,• 10 p. za jednorazowy udział w akcji poza terenem szkoły,• 10 p. za zaproponowanie i przeprowadzenie akcji na terenie szkoły,• 7 p. za udział w akcji na terenie szkoły,• 5 p. za wsparcie szkolnych akcji.

7. O liczbie przyznanych punktów decydują opiekunowie SKW.

8. Opiekunowie zastrzegają sobie prawo do przyznania dodatkowych punktów szczególnie aktywnym wolontariuszom.

9. W przypadku wolontariatu poza środowiskiem szkolnym, wpisu na świadectwie dokonuje się na podstawie zaświadczenia od opiekuna tej organizacji. 

10. Wpisu na świadectwie w rubryce szczególne osiągnięcia dotyczące wolontariatu dokonuje nauczyciel wychowawca.

VII. Postanowienia końcowe

1. Regulamin obowiązuje wszystkich członków Szkolnego Klubu Wolontariatu.

2.Wolontariusze obchodzą Dzień Wolontariusza 5 grudnia. W tym dniu przygotowują akcję propagującą idee wolontariatu.

Opiekunowie SKW


Opiekunowie SKW

Agnieszka Frąś

Dorota Kuśmierczyk