Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Deklaracja dostępności

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zagórzu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej (www.spzagorze.pl) zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno- Przedszkolnego w Zagórzu.

Data publikacji strony internetowej: 29.10.2007 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji:    01.09.2018 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

 • część z publikowanych zdjęć nie posiada opisu alternatywnego: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 • publikowane w formie plików PDF publikacje nie są dostępne cyfrowo w całości: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki
 • część tekstu nie posiada własnego kontrastu z tłem strony: zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej lub nie są wykorzystywane do realizacji bieżących zadań placówki

Strona posiada następujące ułatwienia dla osób z niepełnosprawnościami (wybierane przez menu dostępności):

 • nawigacja klawiaturą
 • audiodeskrypcja strony
 • możliwość zmiany kontrastu
 • podświetlanie linków
 • możliwość zmiany wielkości czcionki
 • możliwość ustawienia odstępów między znakami
 • możliwość wyłączenia animacji
 • możliwość poprawienia czytelności czcionek
 • możliwość zmiany kursora, w tym włączenie przewodnika do czytania
 • struktura strony

Data sporządzenia Deklaracji i metoda oceny dostępności cyfrowej

Niniejsze oświadczenie sporządzono dnia 2020-12-22

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony internetowej prosimy o kontakt. Osobą kontaktową jest Anna Lorek- Bera, Maciej Klima:  szkola@spzagorze.nazwa.pl,
tel: 12 2818-990. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej cyfrowo oraz składać żądania zapewnienia dostępności cyfrowej.

Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej lub jakiegoś jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji. Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej lub jej elementu. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich – www.rpo.gov.pl.

 Dostępność architektoniczna

Zespół Szkolno- Przedszkolny w Zagórzu, Zagórze 81, 32-005 Niepołomice:

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Zagórzu,

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Do budynku szkoły prowadzą trzy wejścia, dwa na teren szkoły, jedno do przedszkola. Wejście od strony boiska szkolnego posiada podjazd dla osób na wózkach. Do wejścia głównego prowadzą schody bez podjazdu dla wózków inwalidzkich.

Biurko osoby dyżurującej znajduje się po prawej stronie przy wejściu głównym do budynku.

Dla osób na wózkach dostępne są korytarze i pomieszczenia (sale lekcyjna,  toaleta, sekretariat, gabinet dyrektora) na parterze. Do części pomieszczeń prowadzą schody.
W budynku szkoły nie ma windy.

Toaleta dla osób niepełnosprawnych znajduje się na parterze, w pobliżu sali gimnastycznej.

Przed budynkiem po drugiej strony ulicy znajduje się parking. Nie ma wyznaczonych miejsc dla  osób niepełnosprawnych.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym.

W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie brajla ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących, nie można skorzystać z tłumacza języka migowego.

PLAN BUDYNKU

 1. Szkoła Podstawowa w Zagórzu
 2. Parter
 3. I piętro
 4. Poddasze