Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Samorząd Uczniowski

Samorząd uczniowski w roku szkolnym 2022/2023

PRZEWODNICZĄCY PRZEMYSŁAW GMYZ
ZASTĘPCA PRZEWODNICZĄCEGO MICHAŁ NOSAL
SEKRETARZJULIA MUSIAŁ
SKARBNIKLENA BARON
CZŁONKOWIE SAMORZĄDUOLIWIA KOZAK,
LEONARD KUŚMIDER

Więcej informacji dotyczących akcji podejmowanych przez Samorząd znajdziecie w zakładce Aktualności.

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

W ROKU SZKOLNYM 2022/2023

OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU:

 • Dorota Kuśmierczyk
 • Maciej Klima

Cele Samorządu Uczniowskiego:

 • Reprezentowanie ogółu uczniów.
 • Działanie na rzecz społeczności uczniowskiej i obrona jej praw.
 • Uczestnictwo uczniów w samodzielnym rozwiązywaniu własnych problemów oraz partnerstwo w stosunkach uczniów z nauczycielami w realizacji celów wychowawczych szkoły.
 • Rozwijanie demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów oraz przyjmowania współodpowiedzialności za jednostkę i grupę.
 • Kształtowanie umiejętności zespołowego działania, wyrabianie samokontroli, samooceny i zdyscyplinowania uczniów.
 • Dbanie o dobre imię i honor szkoły, kultywowanie i wzbogacanie jej tradycji. Zadania wychowawczo – profilaktyczne:
 • Inspirowanie i organizowanie życia kulturalnego i intelektualnego na terenie szkoły,
 • Reprezentowanie postaw i potrzeb środowiska uczniowskiego wobec dyrekcji i grona pedagogicznego,
 • Propagowanie idei samorządności oraz wychowania w demokracji.

Samorząd Uczniowski działa w następujących obszarach:

DZIAŁALNOŚĆ STATUTOWA:

 • poznawanie i uzupełnianie wiadomości o szkolnych dokumentach, informowanie społeczności szkolnej o działaniach organu poprzez prowadzenie gazetki ściennej, umieszczanie informacji na stronie internetowej szkoły, współpraca z dyrekcją i gronem pedagogicznym, diagnozowanie potrzeb, sporządzanie sprawozdań, organizacja wyborów przedstawicieli organu, popularyzowanie wiedzy o prawach dziecka;

DZIAŁALNOŚĆ CHARYTATYWNA:

 • współpraca ze Szkolnym Kołem Wolontariatu

Zadaniem opiekuna Samorządu Uczniowskiego jest:

 • czuwania nad całokształtem prac Samorządu Uczniowskiego,
 • pośredniczenie między uczniami a nauczycielami,
 • doradzanie i wspomaganie inicjatyw uczniowskich.

Efekty działań przedstawicieli Samorządu Uczniowskiego naszej szkoły:

 • wzrost aktywizacji i uspołecznienia uczniów oraz wdrożenie ich do samodzielności poprzez rozwój samorządności, kształtowanie postaw prospołecznych, obywatelskich i patriotycznych, poszerzenie znajomości Praw Człowieka, Dziecka i Ucznia,
 • wypracowanie schematu działań, który z powodzeniem można corocznie powtarzać, wypełniając go pomysłami i działaniami wynikającymi z oczekiwań uczniów i potrzeb szkoły,
 • pielęgnowanie tradycji szkolnej i ceremoniału,
 • reprezentowanie interesów młodzieży szkolnej wobec Rady Pedagogicznej,
 • stwarzanie możliwości rozwijania demokratycznych form współżycia, współdziałania uczniów i przyjmowania współodpowiedzialności za jednostki i grupy    oraz    wzrost    umiejętności    pracy    w             zespole  i  komunikacji interpersonalnej,
 • wzrost empatii – podejmowanie konkretnych działań na rzecz osób będących w szczególnie trudnej sytuacji i na rzecz zwierząt.

WRZESIEŃ:

 • Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego z udziałem pocztu sztandarowego.
 • Kampania wyborcza i wybory Zarządu Samorządu Uczniowskiego.
 • Opracowanie planu pracy Samorządu Szkolnego.
 • Zagospodarowanie i aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.

PAŹDZIERNIK:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Ślubowanie klasy I z udziałem pocztu sztandarowego – życzenia i okolicznościowe prezenty.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Życzenia i prezenty z okazji Święta Komisji Edukacji Narodowej.
 • Szkolny budżet obywatelski.

LISTOPAD:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Udział w apelu z okazji Święta Odzyskania Niepodległości.
 • Dzień postaci z bajki – konkurs dla klas I-III i IV-VIII.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Organizacja zabaw andrzejkowych dla klas I-III.
 • Organizacja wieczoru andrzejkowego dla klas IV-VIII.
 • Dzień pluszowego misia – akcja “Wymień zabawkę”.

GRUDZIEŃ:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Otrzęsiny dla klasy IV.
 • Akcja “Szkoła Mikołajów”.
 • Drobne upominki z okazji Mikołajek dla uczniów i nauczycieli.
 • “Słodki wtorek” zamiast “Słodkiej środy”.
 • Zimowo-świąteczna dekoracja korytarzy szkolnych.
 • Warsztaty robienia ozdób świątecznych.
 • Kiermasz świąteczny
 • Rodzinny konkurs na najładniejszą ozdobę bożonarodzeniową organizowany wraz z Radą Rodziców.
 • Życzenia oraz drobne upominki z okazji świąt Bożego Narodzenia.
 • Wysyłanie kartek z życzeniami bożonarodzeniowymi dla emerytowanych pracowników szkoły.

STYCZEŃ:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Konkurs na najładniejszą maskę karnawałową.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Bal karnawałowy dla klas I-III.
 • Spotkanie Zarządu Samorządu Szkolnego podsumowujące działania Samorządu Szkolnego w pierwszym półroczu.

LUTY:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Organizacja “Poczty walentynkowej”.
 • Słodkie upominki z okazji Walentynek.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Wyjazd do kina.
 • Rozdawanie pączków z okazji Tłustego Czwartku.

MARZEC:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Drobne upominki dla dziewcząt i pań nauczycielek z okazji Dnia Kobiet.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Wiosenna dekoracja korytarzy szkolnych.
 • Obchody 1 Dnia Wiosny.

KWIECIEŃ:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Życzenia z okazji świąt Wielkanocy dla uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły.
 • Konkurs na najładniejszą pisankę.
 • Obchody Dnia Ziemi.
 • Zainicjowanie akcji “Wakacyjna oś czasu” polegająca na codziennym informowaniu uczniów o ilości dni, pozostałych do zakończenia roku szkolnego.

MAJ:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Udział w apelu z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.
 • Dekoracja korytarzy szkolnych nawiązująca do Święta Konstytucji 3 Maja.

CZERWIEC:

 • Aktualizacja gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Comiesięczna akcja “Słodka środa”.
 • Organizacja szkolnego dnia skarpetki nie do pary.
 • Organizacja szkolnego dnia sportu.
 • “Dzień bez plecaka” + konkurs na najaktywniejszą alternatywę plecaka.
 • Spotkanie Zarządu Samorządu Uczniowskiego podsumowująca pracę w drugim półroczu i całym roku szkolnym.

CAŁY ROK SZKOLNY:

 • Organizacja akcji “Słodka środa”.
 • Pomoc w organizowaniu i udział w akcjach charytatywnych na terenie szkoły we współpracy z Szkolnym Kołem Wolontariatu.
 • Prowadzenie gazetki Samorządu Uczniowskiego.
 • Informowanie wszystkich uczniów i wychowawców klas o organizowanych akcjach.
 • Spotkania Rady samorządu Uczniowskiego z opiekunami.
 • Promowanie kulturalnych i bezpiecznych zachowań oraz samopomocy koleżeńskiej.
 • Wykonywanie okolicznościowych dekoracji oraz aktualizowanie informacji na tablicy SU.
 • Współpraca z nauczycielami oraz Dyrekcją szkoły.
 • Współpraca z Radą Rodziców.
 • Udział w uroczystościach szkolnych.
 • Przekazywanie informacji o działalności SU na stronę internetową szkoły.
 • Promocja szkoły w środowisku lokalnym.

Plan podlega modyfikacji, każdorazowo w przypadku zaistnienia sytuacji skłaniającej do zmian (w miarę potrzeb, zaistniałych problemów, inicjatywy uczniów, konfliktów, specyficznych sytuacji).