Skip to content

Zespół Szkolno-Przedszkolny w Zagórzu

Szkoła Podstawowa im. Marszałka Józefa Piłsudskiego

Przedszkole Samorządowe w Zagórzu

Historia szkoły

Historia naszej wsi jest głęboko zakorzeniona w historii tego regionu i sięga XIII w. Edukacja na tym terenie ma jednak o wiele krótsze dzieje. Na początku XIX w. przystąpiono do organizowania szkół parafialnych, ale natrafiono na trudności finansowe. Pomimo nich w Zagórzu starano się prowadzić naukę czytania i pisania. Organizowali ją wędrowni nauczyciele, organiści, kantorzy a czasem księża. W latach 1898-1903, nauka odbywała się w prywatnym mieszkaniu Józefa Czajkowskiego. Z jego to inicjatywy w 1903 r. powstała Rada Szkolna Miejscowa, która zajęła się zorganizowaniem szkoły Od 1.X.1903 r. czynności służbowe obejmuje nauczycielka Feliksa Gerlich. Warunki lokalowe i finansowe były bardzo ciężkie. Nie było budynku szkolnego, lekcje odbywały się w wynajętej Sali. W tej sytuacji w 1908 r. mieszkańcy gminy zakupili stary budynek mieszkalny i zaadaptowali go na potrzeby szkoły. Powstała jedna duża klasa oraz mieszkanie dla nauczyciela. Po wielu latach starań Naczelnika Gminy Zagórze, a zarazem przewodniczącego Komitetu Budowy Szkoły, Józefa Czajkowskiego wybudowano nową szkołę. W dniu 30.VI.1930 r. odbyło się jej uroczyste poświęcenie. Szkoła otrzymała imię pierwszego Marszałka Polski, Józefa Piłsudskiego. W czasie wojny, mimo okupacji niemieckiej, nauka w szkole była kontynuowana. Wraz z zakończeniem wojny szkoła traci swoje imię. Na początku lat sześćdziesiątych dzięki wysiłkowi społeczności lokalnej oddano do użytku drugą izbę lekcyjną. W roku szkolnym 1984/85 rozpoczęto budowę nowego budynku szkolnego. 23 Kolejne lata przyniosły kontynuację budowy, a także połączenie przewiązką nowego budynku ze starą częścią. Na początku lat dziewięćdziesiątych dokonano remontu starej części szkoły. Wreszcie 9 kwietnia 1996 roku po wielu latach budowy nastąpiło oddanie nowej części szkoły. W roku 2003, w stulecie założenia, naszej szkole ponownie nadano imię Marszałka Józefa Piłsudskiego.